Skip navigation

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojailmoitus

1. Johdanto

Tämän tietosuojailmoituksen tarkoitus on ymmärrettävällä, läpinäkyvällä ja kattavalla tavalla esitellä, miten käsittelemme internetsivustollamme http://www.schmolz-bickenbach.fi vierailevan käyttäjän henkilötietoja. Jos jokin seikka jää epäselväksi tai jos sinulla on muuta kysyttävää tietosuojasta, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme sähköpostitse osoitteella dpo(at)schmolz-bickenbach.com.

2. Rekisterinpitäjä

Henkilötietojen käsittelyä säätelevän Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 7 kohdan tarkoittama rekisterinpitäjä on:

SCHMOLZ + BICKENBACH OY

Kuormaajankatu 3

37600 Valkeakoski

Suomi („SCHMOLZ + BICKENBACH“)

3. Tietosuojavastaava

SCHMOLZ + BICKENBACH on nimennyt yleisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti tietosuojavastaavan. SCHMOLZ + BICKENBACH:in tietosuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia seuraavaan osoitteeseen:

dpo(at)schmolz-bickenbach.com

4. Rekisteröidyn/käyttäjän oikeudet tietosuojalainsäädännössä

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaan käyttäjällä on SCHMOLZ + BICKENBACH:iin nähden seuraavat omiin henkilötietoihinsa liittyvät oikeudet.

Oikeus saada pääsy tietoihin: Käyttäjä voi vaatia SCHMOLZ + BICKENBACH:lta tiedon siitä, onko SCHMOLZ + BICKENBACH tallentanut hänen henkilötietojaan ja mitä tietoja mahdollisesti on tallennettu. SCHMOLZ + BICKENBACH antaa tiedot käyttäjälle maksutta.

Pääsyoikeutta ei ole tai se on ainoastaan rajoitettu, jos tiedonannon yhteydessä paljastuisi salassa pidettäviä tietoja, kuten tietoja, jotka kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Jos SCHMOLZ + BICKENBACH on tallentanut rekisteröidyn henkilötiedot virheellisesti tai puutteellisesti, on rekisteröidyllä oikeus milloin tahansa vaatia SCHMOLZ + BICKENBACH:ia oikaisemaan tiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia SCHMOLZ + BICKENBACH:ia poistamaan rekisteristään henkilötietonsa, jos niitä ei enää tarvita tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty tai jos tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta ja tämä on perunut suostumuksensa. Tällöin SCHMOLZ + BICKENBACH:in täytyy lopettaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittely ja poistaa tiedot tietojärjestelmistään ja tietokannoistaan.

Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos

 • tietoja ei lain mukaan voida poistaa tai jos niitä on lain mukaan käsiteltävä eli

 • jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia SCHMOLZ + BICKENBACH:ilta henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Rekisteröidyllä on oikeus saada SCHMOLZ + BICKENBACH:ilta jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa toimittamansa, itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tätä oikeutta sovelletaan vain silloin, jos

 • rekisteröity on antanut tiedot meidän käyttöömme suostumukseen tai rekisteröidyn ja meidän väliseen sopimukseen perustuen ja jos

 • tietojen käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröity voi milloin tahansa vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä, edellyttäen, että SCHMOLZ + BICKENBACH käsittelee tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan perustuen.

Rekisteröity voi käyttää kaikkia edellä kuvattuja oikeuksiaan SCHMOLZ + BICKENBACH:iin nähden osoittamalla konkreettisen vaatimuksen seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:

dpo(at)schmolz-bickenbach.com

5. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan määräysten mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän on sitä mieltä, että hänen henkilötietojaan käsitellään tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

6. Profiloinnin käyttö

Jollei tietosuojaselosteessa erikseen ole mainittu, ei SCHMOLZ + BICKENBACH toteuta niin kutsuttua profilointia. Profiloinnilla tarkoitetaan täysin automatisoitua tietojen käsittelyä, jonka tarkoitus on arvioida henkilöä (esim. hänen henkilökohtaisiin mieltymyksiinsä liittyen) tai analysoida tai ennustaa hänen käyttäytymistään.

7. Lokitiedostoihin tallennettujen tietojen käsittely

Kun käyttäjä avaa internetsivustomme, keräämme tietoja, jotka ovat teknisesti välttämättömiä, jotta sivu voidaan näyttää. Kyse on seuraavista henkilötiedoista, jotka käyttäjän selain välittää palvelimellemme automaattisesti (ns. lokitiedostot):

 • IP-osoite

 • Käyttäjän sivupyynnön / sivun avaamisen päivämäärä ja kellonaika (sovellus)

 • Aikavyöhykkeen ero Greenwichin aikaan (GMT) nähden

 • Sivupyynnön sisältö (tieto siitä, mitä konkreettisia sivuja käyttäjä avasi)

 • Käytön tila / http-tilakoodi

 • Kulloinkin välitetty tietomäärä

 • Internetsivusto, jolta sivulle saavuttiin

 • Selain (tiedot käyttäjän selaimesta)

 • Käyttöjärjestelmä ja sen rajapinta (käyttäjän internetsivun avaamiseen käyttämän tietokoneen käyttöjärjestelmä)

 • Selainohjelmiston kieli ja versio

Henkilötietojen käsittely tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Käyttäjän ei ole mahdollista avata eikä hyödyntää sivustoa ilman näitä tietoja. Sivuston avaamisen ja käyttämisen mahdollistaminen teknisesti on näin ollen oikeutettu etu.

Sekä PlusServer GmbH, os. Hohenzollernring 72, 50672 Köln, Saksa, joka toimii tämän sivuston isäntänä, sekä SCHMOLZ + BICKENBACH saavat nämä tiedot. Tietoja käsitellään ainoastaan Euroopan unionin alueella.

Lokitiedostojen sisältämät tiedot tallennetaan 60 päivän ajaksi ja poistetaan sen jälkeen.

8. Sähköpostilista lehdistötiedotteita ja uutiskirjettä varten

Jos käyttäjä liittyy SCHMOLZ + BICKENBACH:in lehdistötiedotteiden sähköpostilistalle tai tilaa uutiskirjeemme ja antaa meille suostumuksensa, tallennamme käyttäjän tilaamien uutisten lähettämistä varten hänen tilauksen yhteydessä ilmoittamansa yhteystiedot. Oikeusperuste tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta a alakohta.

Sähköpostilistalle liittymisen yhteydessä annettavan suostumuksen teksti on seuraava:

"Suostun siihen, että SCHMOLZ + BICKENBACH lähettää tilaamani lehdistötiedotteet minulle sähköpostitse ja tätä varten käsittelee luovuttamiani henkilötietoja. Lehdistötiedotteiden tilauksen voi milloin tahansa maksutta peruuttaa lähettämällä viestin osoitteeseen ir(at)schmolz-bickenbach.com."

Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä annettavan suostumuksen teksti on seuraava:

"Suostun siihen, että SCHMOLZ + BICKENBACH lähettää tilaamani uutiskirjeen minulle sähköpostitse ja tätä varten käsittelee luovuttamiani henkilötietoja. Uutiskirjeen tilauksen voi milloin tahansa maksutta peruuttaa lähettämällä viestin osoitteeseen ir(at)schmolz-bickenbach.com."

Käyttäjä voi peruuttaa lehdistötiedotteiden tai uutiskirjeen tilauksen milloin vain ja samalla näin peruuttaa suostumuksensa. Peruutuslinkki löytyy jokaisesta sähköpostiviestistä, jonka mukana lehdistötiedotteet ja uutiskirje lähetetään. Jos käyttäjä peruuttaa suostumuksensa, poistamme hänen tietonsa, jollei mikään lakisääteinen säilyttämisvaatimus sitä estä.

Lehdistötiedotteiden ja uutiskirjeen tilaaminen on täysin vapaaehtoista, eikä internetsivuston käyttäminen sitä edellytä. Emme kuitenkaan voi lähettää käyttäjälle lehdistötiedotteita emmekä uutiskirjettä, jollei hän anna meille suostumustaan.

9. Yhteydenottolomake

Internetsivustollamme on käytössä yhteydenottolomake, jonka kautta käyttäjä voi lähettää meille SCHMOLZ + BICKENACH:iin ja internetsivustoon liittyviä kysymyksiä tai muita tiedusteluja. Lisäksi meihin voi ottaa yhteyttä lähettämällä meille sähköpostia.

Käyttäjän ottaessa meihin yhteyttä joko yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostitse tallennamme hänen ilmoittamansa tiedot (erityisesti sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi, tiedustelun teksti sekä tarvittaessa muut tiedot, jotka käyttäjä yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse ilmoittaa), jotta pystymme käsittelemään yhteydenoton ja vastaamaan käyttäjän kysymyksiin.

Käyttäjän tietojen käsittely tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Käyttäjän ottaessa meihin yhteyttä on sekä hänen että meidän etujemme mukaista, että käsittelemme hänen yhteystietojaan tiedustelun hoitaaksemme. Yhteydenottolomakkeen käyttäminen on täysin vapaaehtoista eikä internetsivuston käyttäminen sitä edellytä. Luonnollisesti emme voi käsitellä käyttäjän yhteydenottoa, jos hän ei luovuta meille yhteydenottolomakkeessa pyydettyjä yhteystietoja.

Poistamme käyttäjän tiedustelunsa/yhteydenottonsa yhteydessä ilmoittamat tiedot heti kun emme enää tarvitse niitä käyttäjän tiedustelun käsittelyyn. Tiedot tallennetaan pidemmäksi aikaa ainoastaan siinä tapauksessa, että niitä koskee lakisääteinen säilyttämisvaatimus, ja ne poistetaan säilyttämisvelvoitteen poistuttua.

10. Evästeiden käyttö

Käytämme internetsivustollamme niin kutsuttuja evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sisältävät kokoonpanotietoja. Kun sivustomme avataan, evästeet lähetetään verkkopalvelimeltamme käyttäjän selaimelle, joka tallentaa ne käyttäjän tietokoneelle myöhempää takaisinkutsua varten.

Evästeiden avulla internetsivustomme voi hakea tai tallentaa käyttäjän selaimelta tietoja. Kyse voi olla käyttäjää, hänen selaimensa asetuksia tai hänen laitettaan koskevista tiedoista. Useimmiten evästeitä käytetään, jotta voidaan taata, että sivusto toimii odotetulla tavalla. Yleensä käyttäjää ei näiden tietojen perusteella voi suoraan tunnistaa. Käyttäjä voi kuitenkin tehdä internetin käyttökokemuksesta itselleen personoidun. SCHMOLZ + BICKENBACH kayttää kahta erilaista evästetyyppiä:

(1) Istuntoevästeet (väliaikaiset evästeet)

Käytämme niin sanottuja istuntoevästeitä (kutsutaan myös väliaikaisiksi evästeiksi). Istuntoevästeet tallennetaan ainoastaan internetsivustomme käytön ajaksi ja ne poistetaan, kun sivu suljetaan. Käyttämiemme istuntoevästeiden tarkoitus on tunnistaa käyttäjä istuntotunnuksen perusteella niin kauan kuin hän käyttää sivustoamme. Istuntoevästeet poistetaan jokaisen istunnon jälkeen. Istuntoevästeitä ei käytetä tämän laajemmin.

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivustomme toiminnan kannalta eikä niitä voi poistaa käytöstä järjestelmissämme. Tavallisesti nämä evästeet asennetaan vain käyttäjän palvelupyyntöä vastaavien toimintojen yhteydessä, kuten esim. tietosuoja-asetuksia määritettäessä, kirjautumisen yhteydessä tai lomakkeita täytettäessä. Käyttäjä voi selaimen asetuksista estää evästeet tai määrittää, että hän saa evästeistä ilmoituksen. Jotkin sivuston osiot eivät tällöin välttämättä toimi.

Istuntoevästeiden käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Ilman näitä evästeitä ei internetsivuston lataaminen tai käyttö ole teknisesti mahdollista. Kohdassa 11 on kuvattu, miten käyttäjä voi poistaa evästeet.

(2) Pysyvät evästeet (Google Analytics)

Käytämme lisäksi kolmannen osapuolen, Google Inc.:in ("Google"), Google Analytics -evästeitä. Google Analytics käyttää evästeitä, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja joiden avulla on mahdollista analysoida, kuinka käyttäjä käyttää internetsivustoa. Näin pystymme optimoimaan sivustomme tarjonnan kullekin käyttäjälle. Saamme esimerkiksi tietoa siitä, mitkä sivut ovat erityisen mielenkiintoisia, mille sivuille tarvitaan parempaa tietoa, mistä lähteestä käyttäjät sivustolle tulevat sekä kuinka kauan käyttäjät sivustollamme viipyvät. Evästeiden välittämät tiedot käyttäjän sivustonkäytöstä siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Tällä sivustolla käytetään IP-osoitteiden anonymisointia, mikä tarkoittaa sitä, että Google lyhentää käyttäjän IP-osoitteen Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai muiden Euroopan talousalueen jäsenmaiden sisällä. Vain poikkeustapauksissa voidaan täydellinen IP-osoite lähettää Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhentää siellä. Tästä syystä huomautamme, että Google Analyticsiin liittyvä tietojen käsittely voi joissakin tilanteissa tapahtua myös EU-lainsäädännön piirissä olevan alueen ulkopuolella.

Tämän sivuston operaattorin toimeksiannosta Google käyttää näitä tietoja analysoidakseen siivuston käyttöä, koostaakseen raportteja sivustolla tapahtuvasta toiminnasta sekä tuottaakseen sivuston operaattorille sivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Osana Google Analytics -palvelua käyttäjän selaimelta välitettävää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin. Käyttäjän tulee huomata, että suostumus Google Analyticsin käyttöön on täysin vapaaehtoista. Sivustomme käyttäminen ei edellytä suostumuksen antamista.

SCHMOLZ + BICKENBACH on määrittänyt Google Analyticsin evästeiden säilyttämisajaksi lyhimmän mahdollisen, 14 kuukautta. Tämän ajan kuluttua tiedot poistetaan automaattisesti.

SCHMOLZ + BICKENBACH on tehnyt sopimuksen Google Analyticsin käytöstä. Käytämme Google Analyticsia ainoastaan käyttäjän etukäteen antamalla suostumuksella, jonka käyttäjä voi milloin tahansa tulevaisuuden osalta peruuttaa (ks. kohta 11).

11. Evästeisiin liittyvä suostumus sekä poistaminen ja peruutus

Tässä kappaleessa kerrotaan, miten käyttäjä voi säädellä evästeiden käyttöä sekä peruuttaa suostumuksensa Google Analyticsin käyttöön.

(1) Google Analytics

Käytämme Google Analytics -palvelua ainoastaan käyttäjän nimenomaisella suostumuksella. Oikeudellinen peruste tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Suostumuksen voi milloin tahansa peruuttaa.

Suostumuksen teksti on seuraava:

"Hyväksyn peruutukseen sakkaa, että tämä internetsivusto tallentaa Google Analytics -evästeitä käyttämääni laitteeseen ja käsittelee henkilötietojani tietosuojaselosteessa esitetyssä laajuudessa. Tietosuojaselosteessa kuvataan myös, kuinka voin käyttää peruutusoikeuttani. Tämän sivuston käyttäminen ei edellytä suostumuksen antamista."

Tämän suostumuksen voi peruuttaa kahdella eri tavalla. Peruutuksen jälkeen evästeiden tuottamia tietoja (esim. käyttäjän IP-osoite) liittyen käyttäjän toimintaan sivustolla ei tallenneta eikä lähetetä Googlelle.

 • Käyttäjä voi ladata ja asentaa selainlaajennuksen seuraavasta linkistä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi

 • Vaihtoehtoisesti suostumuksen Google Analytics -evästeiden tallentamiseen voi peruuttaa tyhjentämällä sivuhistorian sekä kaikki evästeet selaimen asetuksista ja avaamalla tämän jälkeen sivustomme uudelleen selaimessa. Selainasetusten valintaikkunassa tulee tämän jälkeen valita: Älä käytä Google Analyticsia.

(2) Istuntoevästeet

Jos käyttäjä ei halua käyttää istuntoevästeitä, voi hän hallita evästeiden käyttöä selaimensa asetuksista. Jos evästeiden käyttö estetään, eivät kaikki sivuston osiot välttämättä ole käytettävissä.

12. Linkittäminen Google Mapsiin, Youtubeen ja LinkedIniin.

Internetsivustomme kautta on mahdollista nähdä SCHMOLZ + BICKENBACHin sosiaalisen median sisältöjä (Youtube ja LinkedIn) sekä tehdä reittisuunnitelmia Google Mapsissa. Sivustomme tarjoaa nämä palvelut ainoastaan ulkoisina linkkeinä. Kyseiset yritykset käsittelevät käyttäjän henkilötietoja vasta sen jälkeen, kun käyttäjä napsauttaa kutakin upotettua grafiikkaa. Käyttäjä ohjataan tällöin kyseisen palveluntarjoajan sivustolle. Olemalla napsauttamatta grafiikkaa käyttäjä voi estää tietojensa välittämisen kyseiselle palveluntarjoajalle.

Valkeakoski, 25. toukokuuta 2018